KONGRE ÇAĞRISI

DUYURU

Kongre kayıt ücreti ödeme sayfası açılmıştır. Kabul edilen bildiri yazarlarının kayıt ücretini 20 Ocak 2015 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir. Konrgeye dinleyici olarak katılım ücretsizdir. Kongre kayıt koşulları ve kayıt ücretlerinin ayrıntısına buradan ulaşılabilir.

Kongre programı, kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından 26 Ocak 2015 tarihinde ilan edilecektir.***

 

Yeni Medya 2. Ulusal Kongresi

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre Katılım Çağrısı

Yeni Medya, özellikle de İnternet 21. Yüzyılda daha fazla demokrasi, tartışma ve paylaşım; daha eşitlikçi, adil ve katılımcı bir dünya için olanaklar sunan bir alan olarak karşımızda duruyor. Bununla birlikte, yeni medya, Julian Assange’ın deyişiyle, totaliterliğin bugüne dek görülmedik düzeyde tehlikeli bir yöntemi haline gelme ve insan uygarlığı için tehdit olma riskini de içerisinde barındırıyor. Yeni medyanın farklı veçheleriyle, bir yandan kitlesel eylemlerin itici güçlerinden biri olduğuna; diğer yandan da devletler tarafından sürekli olarak kontrol altına alınmaya çalışıldığına Tunus, Mısır, İzlanda, İspanya ve Amerika’da, en son olarak da Gezi hareketinde tanık olduk.

Yaşananlar ve yaşanmakta olanlar, önemli bir kavramın da vurgulanmasını ve tartışılmasını zorunlu kıldı: daha fazla demokrasi ile daha fazla otoriterlik; daha fazla özgürleşim ile daha fazla gözetim; daha fazla yurttaş katılımı ile daha fazla ticarileşme ve tekelleşme arasındaki salınımında yeni medyanın ve yurttaşların kaderini tayin edecek kilit kavramlardan biri olarak “Yeni Medya Okuryazarlığı”.

Neoliberal yönetişim mantığının daraltılmış yurttaşlık kavrayışı, yurttaşların siyasete ve siyasi karar alma süreçlerine katılımını sınırlama ilkesine dayanmaktadır. “Alışveriş yapıyorum öyleyse varım!” mottosuyla özetlenen; “kendi kaderini tayin” hak ve mekanizmalarından yoksun; mevcut olandan başkasını, alternatif bir dünya tahayyülünü boş bir hayale dönüştüren bu mantık, yurttaşlık kavramının içini boşaltmaktadır. Yeni medya teknolojileri tam da bu noktada aktif, katılımcı bir yurttaşlık modelinin hayata geçirilmesi için önemli olanaklar sunmaktadır. Günümüzde birçok ulusüstü ve uluslararası kuruluş (Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler vd.) İnterneti bir insan hakkı olarak tanımakta, yeni medyayı ve yeni medya okuryazarlığını “aktif yurttaşlığın” önemli bir unsuru olarak görmektedir.

Bununla birlikte, yeni medya ortamlarına özsel bir demokratiklik atfetmek çok da anlamlı olmayacaktır. Son yıllarda sızıntılarla gündeme gelen skandallar, devletler ve şirketlerin yurttaşların iletişim trafiklerini ve kişisel bilgilerini yasal ve yasal olmayan yöntemlerle sürekli olarak gözetlediklerini ve kaydettiklerini göstermiştir. Bütün bu denetim, gözetim ve fişleme mekanizmasına yurttaşların da “gönüllü” katkıları, “rıza”ları düşünüldüğünde yeni medya okuryazarlığı daha da büyük bir önem kazanmaktadır.

26-27 Şubat 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongresi yeni medya okuryazarlığını odağa alarak aşağıdaki başlıklar çerçevesindeki özgün bilimsel çalışmaları davet etmektedir:

 • Yeni medya okuryazarlığı ve yurttaşlık arasındaki bağ

 • Yeni medya okuryazarlığı ve dijital aktivizm

 • Yeni medya ve protesto dalgaları (Arap Baharı, Occupy, Gezi…)

 • Yeni medya okuryazarlığı eğitimi

 • Gözetim, denetim, sansür ve yeni medya okuryazarlığı

 • Yeni medya okuryazarlığı ve hukuki düzenlemeler

 • Yeni medya okuryazarlığı ve ulusüstü / uluslararası kuruluşlar

 • Yeni medya okuryazarlığında STK’ların rolü

 • Yeni medya okuryazarlığı ve tüketimin ekonomi-politiği (ya da tüketici yurttaş vs. üretici/katılımcı yurttaş)

 • Yeni medya okuryazarlığı ve ekoloji

 • Yeni medya okuryazarlığı ve teknokültürel politikalar

 • Yeni medya okuryazarlığı ve toplumsal dönüşüm

 • Yeni medya okuryazarlığı ve kalkınmacı politikalar / ideolojik konumlandırmalar

 • Yeni medya okuryazarlığı ve yaratıcı endüstriler

 • Yeni medya okuryazarlığı ve eleştirel pedagoji

 • Yeni medya okuryazarlığı ve alternatif müfredat geliştirimi

 • Farklı hedef kitleler için yeni medya okuryazarlığı

 • Yeni medya okuryazarlığı ve katılımcı tasarım/yazılım geliştirimi

 • Yeni medya okuryazarlığı araştırmaları

 • Yeni medya okuryazarlığı ve yeni medya sanatları

 • Yeni medya okuryazarlığı ve yeni kütüphane tasarımı

 • Yeni medya okuryazarlığı ve post-dijital yayıncılık olanakları

 • Okuryazarlık, kendi kendine öğrenme, kendi kendine yapma ağları

 • Dünyadaki somut uygulamalar

 • Türkiye’den somut uygulama örnekleri

Kongre burada listelenmeyen, yeni medya okuryazarlığını odağa alan diğer konu başlıkları ile ilgili bildiri önerilerine de açık olacaktır.

Yeni medyanın geleceği demokratik ya da otoriter bir özün somutlanmasından çok, bu teknolojiler üzerinde verilecek mücadele ile birlikte sürekli olarak yeniden ve yeniden belirlenecektir. Yeni medyanın demokratik, özgürlükçü ve eşitlikçi bir zemin olarak kurulmasında bu teknolojileri ve ortamları kullanan bireylerin yetkinlikleri ve farkındalıkları, yani yeni medya okuryazarlığı hayati önem taşıyan kilit bir kavramdır.

Önemli tarihler:

Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih

6 HAZİRAN 2014

Kabul edilen bildirilerin ilanı

14 TEMMUZ 2014*

Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih

14 EKİM 2014**

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre'ye gönderilecek bildiri özetleri kör hakem (blind review) sürecinden geçecektir. Bildiri özeti ile başvuracak olanlar, sorunsallarını minimum 300 ve maksimum 500 kelimeden oluşacak şekilde özetleyerek, bildiri başlığını ve çalışmayı betimleyen beş anahtar sözcüğü, adları soyadları, unvan, kurum ve adres dahil iletişim bilgilerini Kongre Web sayfasında yer alan Bildiri Özeti Gönderim kısmından sunmalıdır. Bildiri özetleri 12 Mayıs - 6 Haziran 2014 tarihleri arasında web sayfasından (www.yenimedya.org.tr) sunulabilir. Kongre ile ilgili diğer detaylar için de (katılım ücreti, önemli tarihler vb.) kongre web sayfası izlenebilir.

 

 

 

* Kabul edilen bildirilerin ilanı, daha önce 30 Haziran olarak ilan edilmiş, ancak web arayüzünde yapılan çalışmalardan kaynaklanan nedenlerle, bu tarih 14 Temmuz 2014 olarak güncellenmiştir.

** Bildiri tam metinlerini gönderme tarihi 3 Ekim 2014'ten 14 Ekim 2014'e uzatılmıştır.

*** Kongre programının ilan tarihi daha önce 23 Ocak 2015 olarak ilan edilmiş ancak kayıt işlemi uzayan bazı yazarlardan ötürü ilan tarihi 26 Ocak 2015 olarak güncellenmiştir.